Registrace nového zákazníka

Nakupuji:     

Doručovací adresa

Kontakty

Přihlášení

Obchodní podmínky


Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb nebo zhotovení věci na podkladě objednávky uskutečněné prostřednictvím e-shopu na webových stránkách www.patrikstanek.cz

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti zhotovitele, kterým je níže (jež je níže uveden jako dodavatel) uvedený provozovatel internetových stránek www.patrikstanek.cz a současně on-line služby www.patrikstanek.cz a objednatele (spotřebitele). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.), vše ve znění pozdějších právních předpisů.

Dodavatel

Patrik Staněk
se sídlem: Saturnova 1331/44, Praha-Uhříněves , 104 00,Česká Republika
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku, vedená u Městského úřadu Praha -Uhříněves
IČ: 86585266
Bankovní spojení: 107-4385900277/0100


Vymezení pojmů

Smlouva – smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy podle občanského zákoníku, pokud jsou smluvními stranami na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel, resp. prodávající.

Dodavatel / zhotovitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Objednatel / spotřebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.
Objednatel / nikoli spotřebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Vznik smlouvy o zhotovení věci na zakázku – Objednávka spotřebitele / objednatele je návrhem smlouvy a smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu dodavatele / zhotovitele spotřebiteli / objednateli s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany dodavatele / zhotovitele). Od tohoto momentu mezi dodavatelem / zhotovitelem a spotřebitelem / objednatelem vznikají vzájemná práva a povinnosti. Za toto závazné potvrzení objednávky nelze považovat automaticky vygenerovanou odpověď na zaslanou objednávku, v tomto případě se jedná pouze o potvrzení obdržení objednávky, kdy samo její skutečné přijetí (závazný souhlas zhotovitele) bude uskutečněno až další elektronickou zprávou a bude vedeno v historii objednávek v internetovém obchodě po přihlášení do zákaznického účtu.

Zákaznický účet – prostředí pro sledování zakázek a editace kontaktních údajů objednavatele vedené na webových stránkách dodavatele www.patrikstanek.cz a zpřístupněné objednavateli po jeho přihlášení.

Informace o smlouvě a obchodních podmínkách

Uzavřením smlouvy objednatel stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je objednatel dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně zhotovitele či objednatele, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce. Uzavřená smlouva je zhotovitelem archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v internetové sběrně fotografií a objednatel má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách naší internetové sběrny a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce objednatelem. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet, atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které objednatel používá.

Objednávka a storno objednávky

Hledání v ceníku na www.patrikstanek.cz může provádět každý bez nutnosti registrace. Při realizaci objednávky je objednatel požádán o kontaktní údaje. Registrace do systému je dobrovolná a umožňuje komfortnější jednodušší sledování zakázky.
Přijetí objednávky potvrzujeme následující či nejpozději druhý pracovní den na vámi zadanou kontaktní elektronickou adresu.
Kontrolu, opravu či storno objednávky můžete provést prostřednictvím e-mailové zprávy na adresu email@patrikstanek.cz do doby jejího přijmutí do výroby. 
Informace o stavu zakázek získáte po přihlášení do zákaznického účtu v elektronickém obchodě.

Písemné potvrzení o převzetí objednávky obsahuje označení předmětu díla, jeho rozsah, jakost,  cenu za jeho provedení a dobu zhotovení. Toto potvrzení obdrží objednatel po odeslání své objednávky.

Právo na odstoupení od smlouvy

Až do zhotovení díla (zakázky) může objednatel od smlouvy odstoupit, je ale povinen zaplatit zhotoviteli částku, která připadá za práce již vykonané, pokud nemůže zhotovitel jejich výsledek použít jinak a nahradit mu účelně vynaložené náklady. Pokud tedy k odstoupení od smlouvy dojde před tím, než zhotovitel započal objednávku zpracovávat, bude takové odstoupení bezplatné. Pokud ale již se zpracováním zakázky bylo započato, uhradí objednatel částku odpovídající již vykonaným pracím.

Objednatel může odstoupit od smlouvy, je-li zřejmé, že dílo (zakázka) nebude včas hotovo nebo nebude provedeno řádně, a jestliže zhotovitel neučiní nápravu ani v poskytnuté přiměřené době.

Odstoupení spotřebitele od smlouvy do 14 dnů od převzetí plnění (zhotovené zakázky) v případě uzavření smlouvy pomocí prostředků komunikace na dálku (např. internet) není v případě on-line služby poskytované přes elektronické aplikace sběrny umístěné na webových stránkách www.patrikstanek.cz možné, a to z důvodu zákonné výjimky ve smyslu § 53 odst. 8 písm. c) Obč.Z., která vylučuje takové odstoupení od smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.

Autorské právo

Veškeré fotografie na webových stránkách www.patrikstaněk.cz jsou ve vlastnictví fotografa Patrika Staňka a bez jeho písemného souhlasu je zakázáno jakkoliv kopírovat, stahovat a šířit.

Dodací podmínky

Po mnou závazně potvrzené objednávce zhotovujeme zakázku na výrobu fotografií a fotoobrazů  do 10 pracovních dní od jejího obdržení. Termín výroby a dodání je závislý na vytíženosti tiskařské společnosti, kde fotografie vyrábím. Maximální dodací termín je 10 pracovních dní od objedání.

V případě bezhotovostní úhrady zakázky expedujeme zásilku po připsání částky na náš bankovní účet.

Doklad o zhotovení zakázky obdržíte elektronicky na Vámi uvedenou emailovou adresu v den odeslání zakázky dopravní společností.

Nedílnou součástí zásilky je přepravní list našeho smluvního přepravního partnera.

Úplný daňový doklad / fakturu vám k zásilce vystavíme, uvedete-li řádné údaje potřebné pro vystavení tohoto dokladu.

Platební podmínky

Ceny jsou platné v době objednávky. Cena za námi potvrzenou objednávku se nemění. Ceny jsou  automaticky vygenerované ze standardního ceníku uvedeném na stránkách www.patrikstanek.cz a v době akčních nabídek a slev jsou ceny upravovány až při výdeji zakázek.

Ceny jsou uvedeny v Kč včetně příslušných sazeb DPH.

Expediční náklady účtujeme zvlášť ve výši poplatku za vámi zvolený způsob přepravy. 

Úhradu za námi potvrzenou objednávku můžete provést jednou z následujících možností:

  • hotovostní platbou v případě osobního převzetí či dobírky
  • bezhotovostní platbou bankovním převodem na náš účet*
  • bezhotovostní platbou prostřednictvím platební brány GoPay


*V případě bezhotovostní úhrady zboží expedujeme zásilku po připsání částky na náš bankovní účet.

Expediční náklady

Expediční náklady účtujeme zvlášť ve výši poplatku za vámi zvolený způsob přepravy. Ceny za přepravu jsou kalkulovány pouze v rámci ČR.

 

Specifikace nadměrné zásilky 

(při splnění jedné nebo více z uvedených podmínek):

- hmotnost zásilky (včetně obalu) přesahuje 7 kg
- délka jedné strany zásilky (nejdelší strana) přesahuje 200 cm
- součet obvodu a délky zásilky přesahuje 300 cm

Ostatní náklady neúčtujeme.

Náklady na přepravu hradíme též v případě uznané reklamace.

Převzetí zakázky

Objednatel je povinen převzít věc nejpozději do jednoho měsíce od uplynutí doby, kdy zakázka měla být zhotovena. Neučiní-li tak, je povinen zaplatit poplatek za uskladnění zakázky. Za zakázku nevyzvednutou do jednoho měsíce od uplynutí doby, kdy měla být zakázka zhotovena, účtujeme poplatek za uskladnění ve výši 5,- Kč za kalendářní den. Po uplynutí šesti měsíců ode dne, kdy byla zakázka zhotovena, může zhotovitel zakázku skartovat, tím není dotčen nárok zhotovitele na zaplacení ceny zakázky včetně poplatku za uskladnění.

Objednanou zakázku můžete převzít:

  • osobně buď na adrese Saturnova 1331/44, Praha – Uhříněves, 104 00 nebo po telefonické domluvě na tel: +420 737 333 337 na jiném místě.
  • poštou


DOPORUČUJEME! Při převzetí zásilky dodané prostřednictvím našeho smluvního přepravního partnera nebo kurýrní služby doporučujeme provést kontrolu stavu zásilky.
V případě poškození vnějšího obalu zásilky zásilku od přepravce nepřebírejte a kontaktujte našeho obchodníka.

V případě, že zakázka uvnitř zásilky, jež při převzetí od přepravce nejevila známky poškození, byla poškozena, kontaktujte neprodleně nejlépe písemnou formou přepravce i našeho obchodníka. 

Odpovědnost za kompletnost nepoškozené zásilky nese zhotovitel a náklady na dodání chybějící zakázky jdou na vrub zhotovitele.

Záruční doba, reklamace

Na zhotovenou zakázku poskytujeme zákonnou šesti měsíční záruční dobu.

Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zakázky. Převzal-li objednavatel zakázku až po dni, do kterého měl povinnost ji převzít, běží záruční doba již ode dne, kdy měl tuto povinnost.

Při převzetí zásilky dodané prostřednictvím našeho smluvního přepravního partnera nebo kurýrní služby doporučujeme provést kontrolu vnějšího stavu zásilky. V případě vnějšího poškození zásilky zásilku od přepravce nepřebírejte a kontaktujte našeho obchodníka. Reklamace vnějšího poškození zásilky, která bude naší firmě oznámena po vašem převzetí od našeho přepravce, bude posuzována na základě přepravního listu podepsaného objednatelem, do kterého může objednatel uvést své výhrady k dodané zásilce (zejména k jejímu vnějšímu poškození).

Odpovědnost za kompletnost nepoškozené zásilky nese zhotovitel.

Při uplatnění reklamace vám doporučujeme dodat spolu s reklamovanou zakázkou nabývací doklady vztahující se k reklamované zakázce jako je doklad o zaplacení (např. kopie účtenky nebo faktury / daňového dokladu), zakázkový sáček či objednávkový list. Při uplatnění reklamace zasláním doporučujeme takovou zásilku ve formě cenného balíku, nikoliv dobírkou (zboží zaslané na dobírku nebude převzato).

Reklamaci řešíme ihned po obdržení reklamované zakázky a řešení vámi uplatněné reklamace bude vycházet z vámi zvoleného zákonného požadavku podle charakteru závady a to opravou, přiměřenou slevou či odstoupením od smlouvy o zhotovení věci na zakázku. V případě sporné reklamace rozhodneme do tří pracovních dnů, a pokud není dohodnuto písemnou formou jinak, vyřídíme reklamaci do 30 dnů od uplatnění vaší reklamace. Pokud nezvolíte při uplatnění reklamace svůj zákonný požadavek na její vyřízení, a to zejména sdělením svého požadavku do reklamačního protokolu, případně nebude-li mít váš požadavek oporu v zákoně, zvolí zhotovitel zákonné řešení reklamace podle svého uvážení. V takovém případě budete o způsobu řešení informován.

Zhotovitel je povinen objednateli vydat písemné potvrzení o tom, kdy objednatel právo z odpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace objednatel požaduje a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy zakázky a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Náklady na přepravu v případě uznané reklamace jdou na vrub naší firmy.

Reklamace v záruční době se nevztahuje na vady zhotovené zakázky způsobené:

  • mechanickým poškozením a opotřebením
  • živelními pohromami (vodou, ohněm, bleskem)
  • světelnými a teplotními vlivy

Ochrana osobních údajů:

Použití a zpracování vámi poskytnutých osobních údajů se řídí zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Objednatel uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi. Poskytnutá data slouží pouze k řádnému zpracování a vyřízení vaší objednávky a nebudou poskytována jinému subjektu než zpracovateli.